Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74270
Title: Nội quy hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Authors: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Keywords: Nội quy hoạt động
Hội đồng nhân dân
Hải Phòng
Giám sát
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
342.05
Abstract: Cuốn sách tổng hợp các nội quy về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào các điều luật và kinh nghiệm của các khóa Hội đồng nhân dân trước.
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 30 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.