Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75992
Title: Qúa trình hình thành và phát triển quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Authors: Lê Kim Việt
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Quyền lực
Công tác cán bộ
Abstract: Tình trạng lạm quyền, lợi dụng chức quyền để tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm bộ thuộc phe nhóm, tham nhũng, tiêu cực... dẫn đến những bức xúc trong Nhân dân, làm mất uy tín của cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này, cần nhận thức đủng, luận giải quá trình hình thành và phát triển tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là những vận dụng, phát triển lý luận trong thời kỳ đổi mới để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền ở Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày vấn để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thời kỳ trước năm 1986 và quá trình phát triển quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thời kỳ đổi mới.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.