Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75992
Title: Liên Xô vĩ đại
Authors: Trần Lực
Keywords: Liên Xô
Chủ nghĩa xã hội
Kế hoạch 5 năm
Kinh tế
Chính trị
947
Abstract: Giới thiệu tóm tắt về đất nước Liên Xô, những thành tựu về khoa học kỹ thuật kinh tế đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ năm và đang bắt tay vào kế hoạch 5 năm lần thứ sáu.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1957
Type: Sách
Extent: 58 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001851_Lien Xo vi dai_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.