Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76241
Title: Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: Chế định
Thủ tướng Chính phủ
Việt Nam
Abstract: Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án không chỉ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về chế định Thủ tướng Chính phủ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở nước ta hiện nay luận án đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, luận án đặt vấn đề tăng cường vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của TTCP trên nền tảng của nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước đồng thời với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ từ chế độ tập thể lãnh đạo kết hợp với cá nhân phụ trách sang chế độ Thủ tướng.
Advisor: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thị Thương Huyền
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 239 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOÀN VĂN LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin Luận án Tiếng Việt PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 102,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin Luận án Tiếng Anh PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 86,6 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.