Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76241
Title: Mấy vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư doanh ở Trung Quốc
Authors: Lý Phú Xuân
Keywords: Cải tạo xã hội chủ nghĩa
Công thương nghiệp
Tư doanh
Kinh tế
338.951
Abstract: Trích dịch một đoạn trong bản "Báo cáo về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triền kinh tế quốc dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1953—1967)" giới thiệu kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư doanh ở Trung Quốc
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1957
Type: Sách
Extent: 60 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.