Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76293
Title: Một số ý kiến về phạm vi và đối tượng điều chỉnh những nội dung cơ bản cần quy định tại dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Authors: Đinh Ngọc Quang
Keywords: Phòng thủ dân sự
Luật Phòng thủ dân sự
Abstract: Bài viết trình bày ý kiến về 02 nội dung: (i) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh của luật Phòng thủ dân sự; (ii) Một số nội dung cơ bản cần quy định trong Luật Phòng thủ dân sự.
Issue Date: 2022-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật Phòng thủ dân sự do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức, tháng 9/2022.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.