Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76293
Title: Thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu các dự luật về luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Authors: Tiểu ban nghiên cứu các dự luật về luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ 11
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Tiểu ban nghiên cứu
Abstract: Bài thuyết trình gồm 4 nội dung chính. Một là tính chất dân chủ và tự do trong dự luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hai là số đại biểu Quốc hội ở các khu công nghiệp. Ba là số đại biểu dân tộc thiểu số. Bốn là tính chất thống nhất của Quốc hội ta.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1959-12-31
Type: Thuyết trình
Extent: Tr. 249-251; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.