Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76342
Title: Lời kêu gọi ngày 27 tháng 10 năm 1961 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên thế giới
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa II
Kỳ họp thứ 3
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Lời kêu gọi
Abstract: Quốc hội Việt Nam rất quan tâm đến tình hình nguy hiểm trước âm mưu ráo riết tăng cường đưa quân đội vào miền Nam, Việt nam; nêu rõ tình hình thực tế mà quân Mỹ đang ráo riết thực hiện; Quốc hội Việt Nam cực lực tố cáo trước dư luận thế giới và kêu gọi Quốc hội các nước trên thế giới nghiêm khắc lên án âm mưu, hành động của Mỹ, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa củ Việt Nam.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1961-10-27
Type: Lời kêu gọi
Extent: Tr. 833-834; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.