Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76342
Title: Phân cấp, uỷ quyền trong hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Thuỳ Linh
Keywords: Phân cấp
Uỷ quyền
Quản lý nhà nước
Chính quyền địa phương
Abstract: Phân cấp, ủy quyền là một trong những nội dung quan trọng được các cơ quan nhà nước ở cấp trên phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới và người có thẩm quyền ủy quyền cho cấp dưới hoặc thủ trưởng ủy quyền (hoặc giao quyền) cho cấp phó giúp thủ trưởng thực hiện những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền quản lý của mình, nhằm bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động quản lý nhà nước được thống nhất, thông suốt. Bài viết trình bày quy định của Hiến pháp về phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương; Quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) về phân cấp, ủy quyền và một số kiến nghị để việc phân cấp, ủy quyền đạt hiệu quả.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 317 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN6.22.Phan cap_uy quyen_quan ly nha nuoc_chinh quyen dia phuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.