Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76351
Title: Nghị quyết ngày 26-04-1962 của Quốc hội về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1962
Authors: Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa II
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Nghị quyết
Ngân sách Nhà nước
Abstract: Nghị quyết thông qua bản kế hoạch Nhà nước năm 1962 và phê chuẩn bản dự án ngân sách Nhà nước giao cho Chính phủ.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1962-04-26
Type: Nghị quyết
Extent: Tr 6; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Ve ke hoach Nha nuoc va ngan sach Nha nuoc nam 1962_26.04.1962.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 332,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.