Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77051
Title: Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại
Authors: Nguyễn Đăng Điệp
Keywords: Nghiên cứu văn học
Văn học đại chúng
Việt Nam
Văn hóa Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.92209 V115h
Abstract: Cuốn sách tìm hiểu bối cảnh nảy sinh văn học đại chúng và sự phát triển của văn học đại chúng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và không gian văn hóa đương đại. Làm rõ nội dung nội hàm khái niệm văn học đại chúng, các thể loại văn học đại chúng và sự tương tác qua lại ở đời sống xã hội và con người, từ đó lý giải sự tồn tại và hướng đi của dòng văn học đại chúng ở Việt Nam. Bên cạnh đó cuốn sách đề xuất những giải pháp quản lý, định hướng sự phát triển văn học đại chúng trong tổng thể văn học Việt Nam đương đại.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 424 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Văn học; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.