Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77061
Title: Khả năng của chính sách tiền tệ trong việc khắc phục lạm phát cao dài hạn: Phân tích dựa trên luật Taylor cho tình huống Việt Nam
Authors: Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Hoài Bảo
Keywords: Chính sách tiền tệ
Lạm phát
Luật Taylor
Abstract: Bài viết trình bày về bối cảnh lạm phát Việt Nam, Luật Taylor, Phân tích biến động lãi suất của Việt Nam bằng luật Taylor, khả năng ứng dụng luật Taylor cho chính sách tiền tệ của. Việt Nam và gợi ý chính sách và hạn chế nghiên cứu
Issue Date: 2010-12
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.