Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84944
Title: Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Authors: Nguyễn Văn Nghĩa
Keywords: Xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Pháp quyền
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Abstract: Bài viết này nghiên cứu sơ lược về sự ra đời của thuật ngữ "pháp quyền", "Nhà nước pháp quyền" và những yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL322_YCXDvaHTNNPQXHCNVNtheoTTVKDHXIIIcuaDang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.