Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85174
Title: Nghiên cứu tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ: tổng quan nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn Vương Thành Long
Keywords: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kinh tế
Abstract: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với mục tiêu là tổng quan các nghiên cứu nước ngoài và trong nước về tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến mục tiêu chính là xác định các khe hổng nghiên cứu và từ đó đề xuất một số hướng nghiên cứu trong tương lai.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.