Browsing by Author Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 7 of 7

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2021)

 • Nội dung báo cáo tổng hợp, phân tích các tác động của đại dịch Covid-19 ở phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Tổng hợp các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm "Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Trong đó, các ý kiến tập trung, đề cập đến các quy định của pháp luật và vấn đề pháp lý đặt ra đối với biểu quyết trực tuyến của Quốc hội như: hình thức biểu quyết trực tuyến; những thuận lợi và thách thức; nội dung có thể biểu quyết trực tuyến; những điều kiện đảm bảo để thực hiện hình thức biểu quyết trực tuyến; kinh nghiệm một số nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Nội dung chuyên đề khái quát thực trạng và nêu một số nguyên nhân, hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay; và đề xuất một số định hướng chung cho chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đề cập đến 06 lĩnh vực: (i) Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (ii) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (iii) Lĩnh vực quyền con người - quyền công dân; (iv) Lĩnh vực văn hóa - xã hội; (v) Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; (vi) Lĩnh vực Đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó, tập trung vào các nội dung như: các khái niệm cơ bản về năng lực, hoạch định chính sách; phân tích vấn đề năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp; thực trạng, hạn chế về năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội trong thời gian qua; và một số giải pháp nâng cao năng lực hoạch định chính sách của ĐBQH.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bản tóm tắt kết quả đề tài đề cập đến các nội dung như: khái niệm Quốc hội điện tử; sự cần thiết của việc xây dựng Quốc hội điện tử ở nước ta; thực trạng ứng dụng CNTT ở Quốc hội, xây dựng và thực hiện Quốc hội điện tử Việt Nam. Đề xuất cần sớm nghiên cứu, xây dựng đề án, chiến lược phát triển Quốc hội điện tử; cần triển khai các mục tiêu ưu tiên, bảo đảm lộ trình; các mô hình đầu tư, quản lý, vận hành Quốc hội điện tử cùng việc xây dựng, triển khai các cơ ché tham gia, phối hợp trong nước, quốc tế và cần có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ CNTT của Văn phòng Quốc hội.