Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29574
Title: Hợp đồng lao động – Một trong những chế định chủ yếu của Luật lao động Việt Nam
Authors: Phạm Công Trứ
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Hợp đồng lao động
Luật lao động
Pháp luật Việt Nam
Chế định pháp luật
Abstract: Có thể coi hợp đồng lao động là xương sống của Luật lao động Việt Nam vì những lý do sau: Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động -- Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước trong nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động và sức lao động là hàng hóa -- Nội dung của hợp đồng lao động liên quan đến hầu hết các chế định của luật lao động -- Hợp đồng lao động có quan hệ chặt chẽ với thỏa ước lao động tập thể -- Hợp đồng lao động là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi phát sinh.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 19-23, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_HOPDONGLAODONG_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 863,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.