Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30941
Title: Kết hợp cải cách chức năng với cải cách cơ cấu trong cải cách bộ máy hành chính
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hành chính
Bộ máy hành chính
Abstract: Electronic Resources
Cải cách bộ máy hành chính là một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính quốc gia. Cải cách bộ máy hành chính thể hiện tập trung nhất trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng. Lần lượt đi sâu phân tích về những nội dung cơ bản của trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trình bày một số nhiệm vụ cụ thể mà tại Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa 8) đã đặt ra cho Chính phủ nhằm khắc phục tình trạng cải cách chức năng chưa được quan tâm đúng mức như cần phải có và bảo đảm sự kết hợp hợp lý giữa trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 13-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 7 (147)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_KETHOPCAICACH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 836,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.