Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31314
Title: Những bất cập trong chế độ việc làm của khu vực công hiện nay - nhìn từ góc độ lý luận
Authors: Lê Cẩm Hà
Keywords: Chế độ việc làm
Khu vực công
Việc làm
Abstract: Trong quản lý nguồn nhân lực của khu vực công, việc xác định một chế độ việc làm rõ ràng với những quy định mang tính chất khả thi cho các bên có liên quan là vấn đề quan trọng, giúp đem lại hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.32-35 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 12(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_NHUNGBATCAPTRONG_TC_QLNN_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 700,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.