Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32491
Title: Các giải pháp marketing chủ yếu để nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lê Thị Kim Nga
Keywords: Marketing
Ngân hàng
Tiếp thị
Tài chính
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về Marketing với vấn đề sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trong việc nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc và giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Marketing) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 173 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_CACGIAIPHAPMARKETINGCHUYEU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.