Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33804
Title: Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về Báo cáo "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" ngày 31/3/1982
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Nghị quyết
Kinh tế - xã hội
Abstract: Nghị quyết được thông qua sau khi thảo luận Báo cáo về "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày.
Publisher: Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1982, t. II, tr. 91 - 94.
Issue Date: 1982
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi quyet ve bao cao phuong huong, nhiem vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.