Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/36183
Title: Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trịnh Tuấn Thành
Keywords: Trịnh Tuấn Thành
Nhà nước và pháp luật
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Phân tích các quan điểm lý luận và thực tiễn, đưa ra một số vấn đề lý luận như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, điều kiện bảo đảm hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam. Luận án cũng làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam qua các thời kỳ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó nêu rõ quan điểm của tác giả về mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam.
Advisor: PGS.TS Lê Thiên Hương
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 164tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.