Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39269
Title: Luật hành chính với các quy phạm về thủ tục
Authors: Nguyễn Thế Quyền
Keywords: Nguyễn Thế Quyền
Luật hành chính
Thủ tục hành chính
Quản lý hành chính
Quy phạm pháp luật
Abstract: Hệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B4_Thutuchanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.