Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39563
Title: Những yêu cầu pháp lý đối với văn bản quản lý hành chính nhà nước
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Văn bản quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước
Abstract: Những quy định trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan nên chúng phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chính trị, đạo đức, pháp lý, khoa học...Xét về thực chất, mỗi yêu cầu đối với các văn bản đều nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm sự tuân thủ pháp chế. Bài viết đi vào phân tích các yêu cầu pháp lý cơ bản đối với văn bản quản lý hành chính nhà nước.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B5_VanbanquanlyhanhchinhNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.