Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39723
Title: Một số vấn đề về đối tượng áp dụng chế độ tuyển dụng vào biên chế nhà nước
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Tuyển dụng công chức
Biên chế nhà nước
Cơ chế tuyển dụng
Cơ chế bổ nhiệm
Công chức nhà nước
Người lao động
Abstract: Đưa ra một số ý kiến trao đổi về một số đối tượng thuộc chế độ tuyển dụng vào biên chế với mong muốn củng cố, hoàn thiện hơn nữa chế độ tuyển dụng vào biên chế với tư cách là công cụ pháp lý hữu hiệu, giúp nhà nước lựa chọn được những lao động có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các chức năng của nhà nước một cách công bằng, vô tư, trong sáng.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2000_B3_DoituongtuyenbiencheNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 77,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.