Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53504
Title: Phạm vi áp dụng quy định nhà nước thu hồi đất sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vò lợi ích quốc gia, công cộng
Authors: Trần Vang Phủ
Keywords: Đất
Thu hồi đất
Phát triển kinh tế - xã hội
Lợi ích quốc gia, công cộng
Description: Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể các trường hợp cơ quan có thẩm quyền được phép thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đặc bi ệt là hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, cần xác định rõ ranh giới các dự án phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong trường hợp nào Nhà nước sẽ thu hồi, trong trường hợp nào chủ đầu tư phải thỏa thuận để nhận chuyển nhượng, thuê lại đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người đang sử dụng đất.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8931710c-18b7-4ab4-82b5-669c048f9bda.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.