Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57945
Title: Giới hạn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Kim Thoa
Keywords: Bảo mật thông tin
Tín dụng
Khách hàng
Ngân hàng
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến giới hạn cửa nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Bài viết phân tích một số vấn đê pháp lý liên quan đến giói hạn cửa nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.