Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57945
Title: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 (Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày)
Authors: Chính phủ
Keywords: Báo cáo
Kinh tế - xã hội
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2017
Năm 2018
489/BC-CP
Kỳ 04
Khóa XIV
Description: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 (Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày) (Số: 489/BC-CP) ngày 22/10/2017.
Issue Date: 2017-10-22
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 23 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5549c65d-e8e6-4c51-a181-53b8739ab0cd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 538,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.